ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม

  • ร้องเรียนด้วยตนเอง 
​                      - ที่โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
  • ร้องเรียนทางไปรษณีย์
​                      โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 181 หมู่ที่ 3 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด   ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัด 
                           นครศรีธรรมราช 80310
  • ร้องเรียนทางโทรศัพท์
                      ​075-363484
  • ร้องเรียนทางโทรสาร
​                       - 075 36348