ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 3  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2534 โดยเป็นสาขาของ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา โดยใช้ที่ดินเหนือธรณีสงฆ์วัดก้างปลาจำนวน 17 ไร่ 92 ตารางวา และที่ดินบริจาคจำนวน 8 ไร่ และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม โดยมี นายปรีชา แร่ทอง เป็นครูใหญ่
          ปัจจุบันโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมมีบุคลากรทั้งสิ้น 44 คน โดยมี นายพงศ์สิทธิ์ สิริกาญจน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน 23 ห้องเรียน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 781 คน