กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสมโภช วังวิเศษกุศล
ครู คศ.3

นางสาวสุเชาวนี รัตนพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวอุทุมพร เสริมบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวันรัตน์ แก้วอุไทย
ครูผู้ช่วย