มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1fIL1l_c4GYCvl8OrVTLbFR3wtzVcGfWA/view?usp=sharing
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.56 KB