คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.11 KB
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.07 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.35 KB
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป ร.ร.ก้างปลาวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 470.42 KB
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.85 KB
โครงสร้างเวลาเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 722.02 KB
ระเบียบวัดผลประเมินผล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 741.21 KB
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.48 KB
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการคร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.93 KB
แนวทางการให้บริการ งานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.17 KB