วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สู่สากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย  ด้วยการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมปรัชญา
ปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของคน