กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค
ครู คศ.3

นางสาวพรพิมล สมบัติมาก
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 065-0938941
อีเมล์ : Sombutmak1@gmail.com

นางสาวดวงกมล บุญชู
ครู คศ.1

นายสุชาติ แก้วหล้า
ครู คศ.2