กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปาริฉัตร ทองเลี่ยมนาค
ครู คศ.3

นางสาวพรพิมล สมบัติมาก
ครู คศ.1

นางสาวดวงกมล บุญชู
ครู คศ.1

นายสุชาติ แก้วหล้า
ครู คศ.2