กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา
ครู คศ.3

นายทัศน์พล บุญศรี
ครู คศ.2

นางวิภา ไอยราคม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 093-0745859
อีเมล์ : wipakpw@gmail.com