กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมเกียรติ เจนจรัสจินดา
ครู คศ.3

นายทัศน์พล บุญศรี
ครู คศ.2

นางวิภา ไอยราคม
ครู คศ.3