สุขศึกษาและพละศึกษา

นายทวีป วังวิเศษกุศล
ครู คศ.3

นางอุทัย พิกุลงาม
ครู คศ.2