สุขศึกษาและพละศึกษา

นายทวีป วังวิเศษกุศล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 083-3885358
อีเมล์ : thaweep1574@gmail.com

นางอุทัย พิกุลงาม
ครู คศ.2
อีเมล์ : authai70238@gmail.com