ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.12 KB
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงบประมาณ 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.45 KB
สถิติการบริการงานทะเบียน 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.26 KB
รายงานการให้บริการ ฝ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.4 KB
สถิติการให้บริการผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.76 KB
สถิติการบริการงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.69 KB