ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
สถิติการบริการงานทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.69 KB
สถิติการให้บริการผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.76 KB
รายงานการให้บริการ ฝ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.4 KB