รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1hS1qS2a9BfxcknqbNT00bpQ5rzHrhCXY/view?usp=sharing
รายงานโครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1n3hMkQUS44ZqJQAcPC4iK7N7InrMYYE_/view?usp=sharing
รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา2562
https://drive.google.com/file/d/1RcLXogf0RZfhKt53wS7DRrSmPaT8puNx/view?usp=sharing
รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานบุคคล ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.37 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีด้านงานบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB