รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีด้านงานบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานบุคคล ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 560.37 KB
รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา2562
https://drive.google.com/file/d/1RcLXogf0RZfhKt53wS7DRrSmPaT8puNx/view?usp=sharing
รายงานโครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1n3hMkQUS44ZqJQAcPC4iK7N7InrMYYE_/view?usp=sharing
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/file/d/1hS1qS2a9BfxcknqbNT00bpQ5rzHrhCXY/view?usp=sharing