กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 954395328
อีเมล์ : mai.tattita@gmail.com

นางสุรีรัตน์ เผือกจีน
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 63059187
อีเมล์ : The0630590187@gmail.com

นางสาคร เจ้ยทองศรี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 089-8670805
อีเมล์ : krumui2506@gmail.com

นางพวงผกา ไชยจิตร
เบอร์โทร : 089-9702648
อีเมล์ : chaijit.ooi@gmail.com