กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวตัทธิตา ติ่งต่ำ
ครู คศ.2

นางสุรีรัตน์ เผือกจีน
ครู คศ.2

นางสาคร เจ้ยทองศรี
ครู คศ.2

นางพวงผกา ไชยจิตร