กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพวงผกา ไชยจิตร

เบอร์โทร : 089-9702648
อีเมล์ : chaijit.ooi@gmail.com

นางสาวอรวลี เทพนุรักษ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0806915655
อีเมล์ : nunthep2533@gmail.com

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีจันทร์
ครู
เบอร์โทร : 082-8152190
อีเมล์ : bimhatairat@gmail.com

นางสาวจีรวรรณ ทองแก้ว
ครู