ลูกจ้างประจำ

นางสาวจุไรรัตน์ ทองยอด
ธุรการโรงเรียน

นางสาวณฐิยา ทองสงค์
ครูอัตราจ้าง