ลูกจ้างประจำ

นางสาวจุไรรัตน์ ทองยอด
ธุรการโรงเรียน
เบอร์โทร : 087-2820315​
อีเมล์ : Thongyot.cat@gmail.com

นางสาวณฐิยา ทองสงค์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 085-1562446
อีเมล์ : nathiya.thongsong@gmail.com