การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี
https://drive.google.com/file/d/1oxCGhE_NbndYBSFv8d1ULyP6hgVQRuHe/view?usp=sharing