กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิวพร จริตงาม
ครู คศ.3

นางนพรัตน์ แดงงาม
ครู คศ.3

นางสาคร เปาะทอง
ครู คศ.3

นางอมรรรัตน์ พิกุลทอง
ครู คศ.2

นางสุภาวดี ปานมาศ
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี สุขผอม
ครู คศ.2

นายโยธิน ปล้องไหม
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณีย์ คำทอง
ครูผู้ช่วย

วิลาวัลย์ นุวรรณ
ครู คศ.1