กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิวพร จริตงาม
ครู คศ.3

นางนพรัตน์ แดงงาม
ครู คศ.3

นางสาคร เปาะทอง
ครู คศ.3

นางอมรรรัตน์ พิกุลทอง
ครู คศ.2

นางสุภาวดี ปานมาศ
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี สุขผอม
ครู คศ.2

นายโยธิน ปล้องไหม
ครู คศ.1