กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิวพร จริตงาม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 089-6590400
อีเมล์ : s.jaritngam@hotmail.com

นางนพรัตน์ แดงงาม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-6695075
อีเมล์ : Krunoppat.d.@ Gmail.com

นางสาคร เปาะทอง
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 085-7851878
อีเมล์ : tumsakon56@gmail.com

นางอมรรรัตน์ พิกุลทอง
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวดี สุขผอม
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 098-7393967
อีเมล์ : phy44_puy@hotmail.com

นายโยธิน ปล้องไหม
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0913286387
อีเมล์ : yotinyotin2@gmail.com

นางสาวเสาวณีย์ คำทอง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 098-0864649
อีเมล์ : saowaneekhamthong@gmail.com

วิลาวัลย์ นุวรรณ
ครู คศ.1