รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพองานบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.69 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.06 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของด้านบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.18 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 450.03 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.54 KB