รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.82 KB
แบบสำรวจพึงพอใจ โครงการ บริหารงานบุคคล 2565
https://drive.google.com/file/d/1QDb3V-Bz-_VbQYcW-QYtfPiFZ9eoNkI6/view?usp=sharing
ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 2565
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.82 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.3 KB
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ปีงบประมาณ 2564
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.3 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพองานบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.69 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.06 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของด้านบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.18 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 450.03 KB
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.54 KB