กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุมาลัย รอดสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 092-8604534
อีเมล์ : krittima.pk534@gmail.com

นางพยอม มณีฉาย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 084-8493156
อีเมล์ : aoy_payom@hotmail.co.th

นางสาวเย็นฤดี มากคงแก้ว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 083-3912526
อีเมล์ : lokpat9@gmail.com

นางสุพัฒตรา แคล้วภัย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 869512417
อีเมล์ : supattra.pK417@gmail.com