กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุมาลัย รอดสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวกฤติมา แก้วประเสริฐ
ครู คศ.2

นางพยอม มณีฉาย
ครู คศ.2

นางสาวเย็นฤดี มากคงแก้ว
ครู คศ.2

นางสุพัฒตรา แคล้วภัย
ครู คศ.2