ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี สุขผอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,08:35  อ่าน 615 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คลื่นกล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี สุขผอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,12:33  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ ธานีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:30  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ชื่ออาจารย์ : นายประเสริฐ ธานีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:17  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..