ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี สุขผอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2563,08:35  อ่าน 2371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง คลื่นกล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี สุขผอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,12:33  อ่าน 561 ครั้ง
รายละเอียด..