คำสั่งภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.43 KB
บันทึกข้อความส่งมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.29 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูเวร - ครูตรวจเวรรักษาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.88 KB
คำสั่งสอน2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.34 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการงานครูที่ปรึกษา(เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 548.38 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.5 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.84 KB
แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.67 KB
แต่งตั้งอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.49 KB
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.29 KB