คำสั่งภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.43 KB
บันทึกข้อความส่งมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.29 KB