คำสั่งภายใน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 76.43 KB
บันทึกข้อความส่งมาตรฐาน ประเด็นพิจารณา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.29 KB
คำสั่งแต่งตั้งครูเวร - ครูตรวจเวรรักษาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.88 KB
คำสั่งสอน2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 342.34 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการงานครูที่ปรึกษา(เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 548.38 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.5 KB
แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256๔
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.84 KB
แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.67 KB
แต่งตั้งอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.49 KB
การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.29 KB
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.45 KB
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.46 KB
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.69 KB
เรื่อง แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่าย งาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.41 KB
เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรกลางคืนประจำสถานที่ราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.58 KB
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา "แบบมีส่วนร่วม" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.45 KB
แต่งตั้งครูตรวจเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.7 KB
เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่แก้ปัญหาทางการเรียน 5 ภาคเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.41 KB
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ