ระเบียบภายใน
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.43 KB
แบบขออนุมัติผลการเรียน มส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.51 KB
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.58 KB
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มสาระ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.11 KB
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์ รายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.91 KB
แบบบันทึกการส่งปพ.5ครั้งที่3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.42 KB
แบบโครงการสอน วิชา สาระพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.86 KB
แบบโครงการสอน วิชา สาระเพิ่มเติม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.68 KB