ระเบียบภายใน
ระเบียบภายใน
ประกาศโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 389.43 KB
แบบขออนุมัติผลการเรียน มส
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.52 KB
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.58 KB
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มสาระ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.11 KB
แบบกรอกผลสัมฤทธิ์ รายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.91 KB
แบบโครงการสอน วิชา สาระพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.86 KB
แบบโครงการสอน วิชา สาระเพิ่มเติม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.68 KB
แบบบันทึกการส่งปพ.5ครั้งที่3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.52 KB
รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
https://drive.google.com/file/d/1SQkJDmu1kehkXQaLvfeU54rPn9d-d4uP/view?usp=sharing
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้านปี่ 64-ล่าสุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.5 KB
แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.39 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.97 MB